Základní údaje

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu: Investice do dluhopisů a obdobných investičních nástrojů, jakož i úvěrů a zápůjček
Nákup: Investice do korporátních dluhopisů
Cílová hodnota aktiv: 1,50 mld CZK 
Druh cenného papíru: Investiční akcie na jméno
Cílový výnos: 5-7% p.a.
Nákupy investičních akcií: Měsíčně
Doba trvání fondu: Neomezená
Minimální investice: CZK ekvivalent 125 000 EUR pro kvalifikovaného investora; minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (1.000.000 CZK za splnění určitých podmínek)
Investiční horizont: 3 - 5 let a více
Vstupní poplatek: Maximálně 3 %
Výstupní poplatek: Do 2 let od investice 5 %. Po dvou letech 0 %.
Manažer fondu: AMISTA investiční společnost, a.s.
Poplatek za správu: 1,2 % p.a. z vlastního kapitálu
Depozitář: ČSOB
Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.
Regulátor a zákonný dohled: Česká národní banka
Zdanění fondu: 5 % ze zisku
Zdanění investorů (fyzická osoba): 15 %


Cílem investiční politiky fondu je zhodnocení majetku Fondu nad úroveň výnosu z bankovních vkladů prostřednictvím investic do dluhopisů (a to především do dluhopisů korporátních s vyšším rizikem) nebo jiných obdobných investičních nástrojů - (repo proti zástavě investičního nástroje, který může být přijat do Fondu). 

Projekt BHS Dluhopisového Fondu je realizován týmem investičních profesionálů s dlouhodobou kombinovanou domácí i zahraniční zkušeností v oborech Private Equity a kapitálové (akciové) trhy. 

Řízení fondu

Akcionář fondu:
Investor, který nákupem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu získá podíl na majetku fondu.

Auditor:
Audituje účty fondu a dodržování statutu a investičních pravidel (KPMG Česká republika, s.r.o.).

ČNB:
Česká národní banka uděluje souhlas se založením podfondu, dohlíží na činnost podfondu, obhospodařovatele fondu a depozitářské banky. 

Depozitářská banka:
Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu. Účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu (ČSOB). 

Fond:
Investiční fond kvalifikovaných investorů dle § 154 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). 

Investiční proces:
Každý investiční záměr bude před realizací posouzen analýzou ekonomické výhodnosti (AEV), kterou finanční ředitel investiční společnosti předkládá k následnému posouzení investičnímu výboru fondu. Tento posoudí investiční záměr z hlediska jeho souladu s investiční strategií fondu a následně vydá své stanovisko, respektive doporučení k realizaci. Tu pak schvaluje ředitel pro obhospodařování fondů investiční společnosti.

Investiční společnost:
Obhospodařuje majetek fondu podle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční informační povinnost účetní závěrky, informace o změnách) a depozitářské bance. Činnost investiční společnosti kontroluje průběžně Depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost informuje podílníky fondu o hodnotě podílového listu, vydává podílové listy a vede seznam podílníků (AMISTA investiční společnost, a.s.).

Investiční výbor:
Posuzuje investiční příležitosti na základě analýzy ekonomické výhodnosti; vyhodnocuje je a předkládá je k finálnímu schválení řediteli investiční společnosti.

Statut:
Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, termíny a podmínky odkupu investičních akcií, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnosti fondu.

Statutární ředitel:
Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu dle stanov, jehož členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku (AMISTA investiční společnost, a.s.).

Správní rada:
Dozorčí orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu dle stanov, jehož členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku.

Zmocněnec:
Zmocněnec jmenovaný statutárním ředitelem pro jednání za fond, který je zapsán do obchodního rejstříku.

Představení klíčových partnerů

1. AMISTA investiční společnost, a.s. byla založena v roce 2007 a je licencovanou investiční společností specializující se na strukturování, vytváření, obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů, v současnosti spravuje 48 fondů s celkovým majetkem přesahujícím 23,3 miliard CZK. Společnost AMISTA je členem AKAT ČR, Prague Business Club a Asociace investičních fondů České republiky.

2. BH Securities a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a členem Burzy cenných papírů Praha a.s. Společnost byla založena v roce 1993 a je součástí holdingu PROXY – FINANCE, a.s.

BH Securities a.s. patří mezi nejvýznamnější tuzemské nebankovní finanční subjekty. Díky svému dlouholetému podnikání společnost získala bohaté zkušenosti, důvěru zákazníků a vybudovala si pevnou pozici na českém kapitálovém trhu. Společnost poskytuje služby na kapitálovém trhu pro institucionální investory i fyzické osoby. Hlavní aktivitou společnosti je obchodování s cennými papíry na vlastní i cizí účet v tuzemsku i zahraničí, obhospodařování zákaznických portfolií (správa aktiv) či primární emise dluhopisů.

3. Versute Investments, s.r.o. je investiční a poradenskou společností, která je aktivní zejména v segmentu malých a středních firem v České a Slovenské republice. Provádí jak investice vlastního kapitálu, tak asistuje obchodním a investičním partnerům formou co-investic, pomáhá se zajišťováním investičních prostředků a s tvorbou finančních a organizačních struktur či poskytuje transakční a strategické poradenství, a asistenci při procesech due diligence atd.

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více