Cíle fondu

  • Potenciál nadstandardního výnosu z alternativní investice k bankovním a jiným vkladům.
  • Jsou dodržována pravidla diverzifikace, kdy jsou stanoveny výše investičních limitů podle rizikovosti jednotlivých aktiv.
  • Zvýhodněný daňový režim – aktuální sazba daně platná pro fond je na úrovni 5 %. V případě zpětných ­prodejů je u investorů – fyzických osob aplikována sazba daně 15 % z výnosu v prvních třech letech, v dalších je pak sazba daně 0 %.

PRO KOHO JE FOND URČEN:

  • Vhodný pro dlouhodobější investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu
  • Investoři jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních nástrojů i investičních nástrojů s vyšším investorským rizikem
  • Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří chtějí prostřednictvím Fondu obohatit své portfolio o investice do Korporátních dluhopisů.

Cílem investiční politiky fondu je zhodnocení majetku Fondu nad úroveň výnosu z bankovních vkladů prostřednictvím investic do dluhopisů (a to především do dluhopisů korporátních s vyšším rizikem) nebo jiných obdobných investičních nástrojů – (např. repo proti zástavě investičního nástroje, který může být přijat do Fondu).

Investice do dluhového financování malých a středních podniků

V České republice Malé a střední podniky (MSP) patří k základům podnikatelského prostředí v každé vyspělé tržní ekonomice. V rámci EU se podílejí více než 50% na HDP a v ČR se tento podíl pohybuje na úrovni více než 40%. Malé a střední podniky v ČR zažily dynamický vývoj po roce 1989, v současné době je již tento segment stabilizován. Ačkoliv je velká část MSP v ČR navázána na automobilový průmysl, významný podíl tvoří obory jako strojírenství, IT a online služby. V současné době existují v ČR stovky společností, které mají výrazný růstový potenciál. 

Trendem v oblasti MSP budou i nadále investice do automatizace výroby (Průmysl 4.0), internet věcí, cloud a jiné, což bude pro řadu podniků znamenat nemalé investice. A zde se otevírá prostor pro soukromý kapitál, ať již ve formě přímých investic, tak také ve formě dluhového financování. V posledních letech se v rámci ČR již investoři naučili zhodnocovat své finační prostředky formou investic do dluhopisů nejen velkých společností (ČEZ, ČD, CPI), ale také do dluhopisů malých a středních firem. Tyto dluhopisy patří do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni a díky tomu nabízejí svým investorům vyšší výnos. 

PROČ JE TO ZAJÍMAVÉ?

Tento typ investice nabízí investorům možnost nadstandardního zhodnocení. BHS Dluhopisový fond cílí na zhodnocení finančních prostředků na úrovni 5-7% ročně. Minimální investice do fondu činí 125 000 EUR dle aktuálního kurzu (tj. +/- 3,5 milionu CZK, min. 1.000.000 CZK), přičemž cílová hodnota aktiv je 1,5 miliardy CZK. Rizika jsou minimalizována tím, že Fond stanovil jednotlivé výše limitů podle rizikovosti. Tyto limity jsou uvedeny ve Statutu Podfondu.

Přednost je dávána stabilnějším podnikům s dobrou historií a kvalitním manažerským týmem. Investice do dluhopisů směřují do těch společností, kde vložené finanční prostředy podporují především expanzi na nové trhy, zvyšování zisku investicemi do vývoje výrobků/služeb s vyšší přidanou hodnotou, zvyšování produktivity a do efektivity řízení podniku. 

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více