INVESTIČNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato webová stránka slouží k prezentaci fondu kvalifikovaných investorů. Informace zde obsažené slouží pro propagaci a informaci (potenciálním) investorům. Žádná ze zde obsažených informací nepředstavuje formu jakéhokoli individualizovaného doporučení, nebere v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a záměrem informací není individuálně doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním zákazníkům. Investice do fondu je určena pouze pro kvalifikované investory. V prezentaci fondu je uvedena řada důležitých skutečností, na které toto upozornění navazuje a veškeré informace je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. společně s tímto upozorněním.
Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.
S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.
Investování do fondu nelze považovat za formu ani ekvivalent vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku.
I přesto, že fond má jako referenční měnu CZK, některé investice fondu mohou být denominované v cizích měnách jsou tedy vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Je proto potřeba se řádně seznámit se statutem fondu a riziky v něm uvedenými.
Každý investor by se měl seznámit s investičním nástrojem a riziky investice před provedením obchodu, včetně nezávislého odborného posouzení. Podrobněji jsou upozornění na (potenciální) rizika uvedena v části „Poučení o rizicích“.
Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic, či že tyto instituce takové investice doporučují.
Dokument je určen jenom pro kvalifikované investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů.
Veškerá sdělení, hodnocení a závěry, které fond poskytuje formou různých textů, reflektují názory autora daného textu v době jejich zveřejnění.
Fond nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto webu.
Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí, nebo jsou založeny na zdrojích, které fond považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu fond tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k fondu).
Uvedené informace o investicích jsou informační a nenahrazují jednotlivé prospekty, znění smluv, stanovy společností, statuty či obchodní podmínky.


Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že informace na těchto stránkách je třeba vnímat:

  • s vědomím, že uváděné ceny, výkonnost a cíle nezohledňují transakční a další náklady spojené s nákupem a prodejem, informace pracují s hrubými výnosy, tzn. že nezapočítávají dopad poplatků a ostatních nákladů na investici. Dopadem poplatků může být snížení výnosu i o jeden či více procentních bodů. Informaci o poplatcích obsahuje příslušná informační dokumentace fondu.Daňový režimzávisí vždy na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit.
  • ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech,
  • v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům. Na informace zde uvedené nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné,
  • v kontextu k aktuálnímu dění na trzích,
  • s vědomím, že informace uvedené na webu procházejí procesem zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je v něm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby plynoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů.
  • s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu.
  • že je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím.


Osoby, které fond nabízejí jsou za svou činnost odměňováni, a to buď přímo poplatkem placeným investory anebo formou pobídek vyplácených z (podílu) tohoto poplatku. O konkrétních poplatcích a případných pobídkách je každý investor informován v rámci smluvní a informační dokumentace.
Pokud investor jakékoliv prezentované informaci nerozumí, není mu jakákoliv informace ohledně fondu zcela jasná či potřebuje jakékoliv doplnění, má možnost se obrátit na příslušné osoby v sekci kontakt (a to i prostřednictvím kontaktního formuláře).

Tento dokument je vydán společností BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s., která je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu příslušných právních předpisů.

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více